Eğitim Öğretim

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 13. Maddesine göre (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre sistemle eğitim verilir. Dönem I, II ve III’te sınıf geçme esası uygulanır. Dönem IV ve Dönem V’de ise klinik staj eğitimi yapılır. Her klinik staj bir ders niteliğinde olup ders geçme esasları uygulanır, staj süreleri yıllık programlarla birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir.

Yurt içi/dışı değişim programlarıile başka bir yükseköğretim kurumuna giden Dönem II, III, IV, V ve VI öğrencileri eşdeğer öğretim uygulamayan yerlere gidecek olurlarsa dönüşlerinde öncelikle eksik olan stajlarını ve derslerini tamamlarlar. Aldıkları bir üst sınıfa ait ders varsa, o derslerden muaf tutulurlar. Stajların ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci Aile Hekimliği kademesine başlar. Aile Hekimliği programı belirli bir disiplin dahilinde eksiksiz olarak tamamlanır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği 29. Maddesine göre; “(1) (Değişik:RG-10/7/2016-29766) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği verilmez, verilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

 (2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.

(Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5)

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 8 Maddesine göre (1) Öğrencilerin haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumlu olup kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kayıt yenilemesi, devam durumları ve akademik başarıları ile ilgili işlemler Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülür. Kimlik, öğrencilik süresince geçerli olacaktır.

Mazeret beyanı, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde yapılır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrenci işleri birimi tarafından ekle-sil haftasında yapılır. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 18 Maddesine göre

(1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri yıllık dersler olarak, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi ise bir yarıyıl okutulur. Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidir.

(2) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler Aile Hekimliği (İntörnlük) Kademesine başlayamazlar.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 16 Maddesine göre 1) Mazereti nedeniyle ara sınavlara ve kurul sınavlarına katılamayan öğrencilerden ilgili  sınav dönemi  içerisinde ilgili dersin sınav tarihinden sonraki  ilk 3 (üç) iş günü içerisinde SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına mazeretini belgelendirerek başvuranlara, Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır.

Birinci derecedeki akrabaların hastalıkları, kazalar, doğal afetler, tutuklanma, yargılanma ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmi belgelere dayandırılması gerekir.

Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz.

Mazeret sınavı, çoktan seçmeli yazılı sınav, yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav uygulamalarını içerebilir. Mazeret sınavında her bir dersin minimum 3 (üç) adet sorusu veya puanı olur. Mazeret Sınavında iptal edilen soru sınavdan çıkarılır, değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergenin 7. Maddesine göre “Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler,  ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise, ilgili birimin yönetim kurulu kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.”

(Bkz.https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html )

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergenin 7. Maddesine göre “Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse; ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Fakültelerde Dekan ve Rektör, Enstitülerde / Yüksek Okullarda Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.”

(Bkz. https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html )

E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi için burayı tıklayınız.(https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html)

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 35 Maddesine göre (1) Sınav sonuçları ilan edildikten sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

Öğrenci sınav sonuçlarına maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir.İlgili Dönem Koordinatörlüğünce öğrencinin sınav kağıtları maddi hata yönünden tekrar incelenir. İtirazlar en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Öğrencinin sınav kağıdında maddi bir hata var ise  Koordinatörlüğün görüşü doğrultusunda Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Sonuç Dekanlıkça öğrenciye duyurulur.

Tıp Fakültesi +90 (246) 211 20 00
Tıp Fakültesi +90 (246) 23 711 65
Tıp Fakültesi SDÜ Doğu Yerleşkesi